Zum Inhalt springen

Valimiste kord

sokid-kindad

Valimiste kord
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis

Saadikute valimine

 1. EÜSLi liikmed valivad 12 saadikut neljaks aastaks kirjalikult ja salajase hääletamise teel.
 2. Saadikute valimine toimub eranditult kirja teel.
 3. Seltsi tegevliikmed on valimisóiguslikud kui nad on valimiste toimumise ajaks saanud 18. aastaseks.
 4. Seltsi toetajaliikmetel ei ole valimisóigust ja neid ei saa valida seltsi juhtorganitesse.

Seltsi juhtorganid

Saadikud – 7 liiget
Juhatus – 5 liiget

Valimiskomisjon

 1. Valimiste seaduslikuks läbiviimiseks moodustatakse Esinduskogu poolt valimiskomisjon.
 2. Valimiskomisjon koosneb kolmest seltsi liikmest kes ei kuulu seltsi juhtorganitesse ja ise valimistel ei kandideeri.
 3. Valimiskomisjon valib esimehe ja sekretäri.
 4. Valimiskomisjon on vastutav valimiste probleemituks läbiviimiseks: valimissedelite väljasaatmine, valimistähtaegadest kinnipidamine ning valimistulemuste välja- selgitamine.
 5. Valimiskomisjon teeb valimiste tulemused kirjalikult teatavaks EÜSLi juhatuse esimehele.
 6. Valimiskomisjoni tegevus loetakse uue Esinduskogu koosoleku kokkukutsumisega lóppenuks.

Kandidaadid

 1. Kandidaadiks tohib esitada iga liiget, kes tunneb selleks kutsumust.
 2. Kandidaat peab valimiste toimumise ajaks vähemalt 18. aastane olema.
 3. Kandidaat peab vähemalt 12 kuud EÜSLi liige olema.
 4. Kandidaat peab kuni valimisnimekirjade avaldamiseni jooksva aasta liikmemaksu tasunud olema.
 5. Kandidaat ei tohi olla eelnevalt kohtu poolt karistatud ega süüdimatu.
 6. Kandidaat esitleb ennast kirjaliku taotlusega EÜSLi juhatuse esimehele vabas vormis eluloo lühikokkuvótte ning fotoga. 
Taotluses peavad olema ära toodud: ees- ja perekonnanimi (sünnijärgne nimi), sünniaeg ja –koht, perekonnaseis, elukutse ning postiaadress.
 7. EÜSLi juhatuse esimees edastab valimiskomisjonile kandidaatide nimekirja, peale selle kontrolli vastavusest valimiste korrale, samuti ka valimisóiguslike liikmete nimekirja.

Valimiste tähtajad

 1. Altes kanditatuuri teatavaks tegemise momendist on kandidaatidel vóimalus ennast kolme kuu jooksul tutvustada.
 2. Kandidaatide valimine kestab kuu aega.

Valimiste menetlus

Valijad saavad kinnise ümbriku, milles on:

(1) kandidaatide nimekiri
(2) EÜSLi pitsatiga valimisümbrik
(3) isiklik valimisóigussedel

Punkt (1) lisa: Valijad tohivad kuni 12 kandidaati omal valikul kandidaatide nimekirjas alla kriipsutada. Juhul kui on rohkem kui 12-ne kandidaadi nimi alla kriipsutatud, loetakse valimissedel kehtetuks. Ka täiendavalt ette vóetud sissekannete puhul loetakse valimissedel kehtetuks.

Punkt (2) lisa: allakriipsutatud valimissedel panna EÜSLi pitsatiga ümbrikku ja sulgeda.

Punkt (3) lisa: isiklik valimisóigus allkirjastada.
Juhul kui isiklikul valimisóigussesedelil puudub allkiri, loetakse antud valimissedel kehtetuks.

EÜSLi pitsatiga kinnine ümbrik, milles on valimissedel, tuleb koos allkirjastatud isikliku valimisóigussedeliga sulgeda eraldi kirjaümbrikku ning postitada valimiskomisjonile, märkides ümbrikule saatja nime ja postiaadressi.

Valimiste kord on EÜSLi juhatuse poolt kontrollitud ja kinnitatud.